Przejdź do treści

Regulamin Sklepu

GABRIELA
Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.12.2017 r.

I. Postanowienia Ogólne

1. NiniejszyRegulaminjestintegralnączęściąumowysprzedażyoferowanychproduktów przez firmę Gabriela spółkę cywilną z siedzibą w Łaznowska Wola ul. Rokicińska 15, posługującą się numerem NIP 7730010546 i REGON 590028234.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym firany-gabriela.pl, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a firmą Gabriela, zwaną dalej Sprzedawcą.
3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.firany-gabriela.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez firmę Gabriela jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot sprzedaży

5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego firany-gabriela.pl.
6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym firany-gabriela.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
8. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego firany-gabriela.pl.
9. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego firany-gabriela.pl
10.Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
a) przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
b) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
c) poprzez system płatności elektronicznych.
11.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
12.Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
13.Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Łaznowska Wola ul. Rokicińska 15, 97-221 Rokiciny lub elektronicznie na adres biuro@firany-gabriela.pl.

 

III. Realizacja zamówienia

14.Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://www.firany-gabriela.pl/rejestracja i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
15.Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
a) dokonywania zakupów w sklepie internetowym firany-gabriela.pl,
b) jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
c) jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
d) opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,
16.Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link służący do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
17.Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
18.Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
19.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.firany-gabriela.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
20.W celu zakupu produktów w sklepie internetowym firany-gabriela.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
21.Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
22.Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

IV. Dostawa

23.Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie zamówienia.
24.Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
25.W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby
przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
26.W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

V. Reklamacje

27.Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
28. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających
z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). 78.W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art.
558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
29Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Klient będący konsumentem jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, którym w przypadku x-kom sp. z o.o. jest Inspekcja Handlowa (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).